Gemeente

Terugkoppeling vanuit de gemeenteraad van 23 maart

Advertentie

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op donderdag 23 maart en heeft een aantal besluiten genomen. In dit nieuwsbericht leest u welke punten aan de orde zijn geweest en welke besluiten zijn genomen.

Financiering basisschool De Verwondering

Schoolinitiatief De Verwondering heeft op 31 mei 2022 goedkeuring vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangen voor het opstarten van een school voor bijzonder basisonderwijs ingaande het leerjaar ‘23/’24. Dit betekent dat bij voldoende aanmeldingen (boven de landelijke opheffingsnorm van 51 leerlingen), een schoolgebouw gerealiseerd dient te worden. Op 21 augustus 2023 start het schooljaar waarbij De Verwondering start met het bieden van basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 7. Het betreft een tijdelijke voorziening totdat De Verwondering haar bestaansrecht heeft waargemaakt. Daarvoor staat een periode van vier jaar. Aan De Verwondering is toegezegd dat de school gerealiseerd gaat worden binnen een straal van twee kilometer rond postcodegebied 3232. Een locatie op Geuzenpark heeft de voorkeur van de initiatiefnemers omdat de meeste aanmeldingen uit de wijk Nieuwland komen. Daarnaast zal een mogelijke definitieve locatie gerealiseerd kunnen worden op het stuk grond naast het Maerlant College wat een bestemming heeft voor basisonderwijs. Ook dient er sprake te zijn van een passende infrastructuur waarbij er aandacht is voor veilige verkeersroutes en voldoende parkeergelegenheid rondom de school.

In de commissie Samenleving van 7 maart en tijdens de informatieavond voor raads- en commissieleden op 20 maart zijn veel vragen gesteld en beantwoord. De gemeenteraad werd tijdens de raadsvergadering gevraagd of zij kunnen instemmen met het besluit akkoord te gaan met de financiering van huisvestiging van de basisschool De Verwondering voor 220.

Er waren zes insprekers voor dit agendapunt: een leerling van OBS Overbos, de directeur CNS de Nieuwe Weg, de directeur OBS het Overbos en OBS de Bosrand, scholen uit Oostvoorne, de directeur OBS de Wateringe, Hellevoetsluis, de Directeur van basisschool ’t Want, Zwartewaal en een inspreker namens de vakgroep gym Edumare, STC College, en Bahurim. De strekking van hun inspraak was dat ondanks dat ze het mooi vinden dat er een nieuwe school komt in Brielle er ook aandacht is en blijft voor de huidige scholen, en sportzalen, want ook daar is geld nodig voor bijvoorbeeld het uitbreiden van de scholen in verband met hoge leerlingenaantallen, de verkeersveiligheid en het onderhoud van de gebouwen. Andere scholen mogen niet de dupe zijn van dit besluit en de gereserveerde gelden hiervoor dienen overeind te blijven. Men wil graag gelijke kansen voor alle kinderen in Voorne aan Zee.

De gemeenteraad begrijpt dat het een ministerieel besluit is en dat de gemeente voor huisvesting moet zorgen. Daarbij vindt de gemeenteraad het belangrijk dat ze weten waar het geld aan uit wordt gegeven aan de hand van een integraal huisvestingsplan voor heel Voorne aan Zee. Het college heeft de toezegging gedaan voor het naar voren schuiven van een integraal huisvestigingsplan voor Voorne aan Zee (IHP) voor de zomer van 2023. Ook werd door de wethouder de toezegging gedaan dat de reservering van bestaande budgetten (uit de voorgaande gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) voor de scholen wordt gehandhaafd. De gemeenteraad deed een oproep aan het college om de schoolbesturen te betrekken bij de voorbereidingen op het IHP.

Er is een motie ‘De juiste koers’ ontvangen van de coalitiepartijen IBV, VVD, PVaZ, BVNL en GL-PvdA waarbij het college wordt verzocht om een quickscan uit te laten voeren met alle voors en tegens van de twee vestigingsplekken, het Geuzenpark en bij het Maerlant College, op een rij. Het doel is om tijdens de raadsvergadering van 20 april een weloverwogen beslissing te kunnen maken voor de locatie. De motie werd aangenomen met 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen en door het college omarmt. Tijdens de raadsvergadering van 23 maart ging het om akkoord te gaan met de financiering van de huisvestiging van de basisschool.

Moties

Partijen in de gemeenteraad kunnen tijdens de raadsvergadering moties indienen. Zij willen de raad een uitspraak laten doen over een onderwerp dat op de agenda staat, of over andere onderwerpen die bijvoorbeeld actueel zijn. In zo’n motie wordt altijd aan het college gevraagd om deze vervolgens uit te voeren. Na een discussie over de motie wordt erover gestemd door de gemeenteraad.

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap in verband met de fusie naar Voorne aan Zee en aanwijzen leden Algemeen Bestuur

De gemeenteraad besluit:

De gemeenteraad besluit:

  1. de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling recreatiegebied Voorne-Putten vast te stellen overeenkomstig het voorstel;
  2. de geconsolideerde tekst van de onder 1. genoemde regeling vast te stellen overeenkomstig dit voorstel;
  3. drie leden en plaatsvervangend leden aan te wijzen voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Voorne-Putten.

Er is een motie ingebracht door D66, Fractie Den Brok, VrijVoorne en Ons Brielle ‘Verbetering Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Voorne-Putten’.

Dhr. Mulder (D66) benadrukt dat het bij de benoeming van leden voor Algemeen Bestuur (AB) om een principiële kwestie gaat: in het AB horen niet dezelfde mensen te zitten als in het Dagelijks Bestuur (DB), die vervolgens verantwoording moeten gaan afleggen aan zichzelf.

De motie werd aangehouden en er werd ingestemd met het wijzigingsbesluit en de aanwijzing van leden.

Als hamerstuk is ingestemd met:

•    Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
•    Verordening Adviesraad Sociaal Domein Voorne aan Zee 2023 en benoeming leden
•    Archiefverordening gemeente Voorne aan Zee 2023
•    Subsidieaanvraag Waterschap Hollandse Delta (WSHD) in het kader van de Bommenregeling

Bespreekstuk of hamerstuk

Er zijn hamerstukken en bespreekstukken. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als een raadscommissie hierover unaniem een positief advies geeft aan de raad.

Overige onderwerpen

Aan het begin van de vergadering werd kort stilgestaan bij de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. BBB heeft ook in Voorne aan Zee de meeste keizers. Het opkomstpercentage was hoog (55%). Dankwoord werd uitgesproken aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze verkiezingen.

Ook vond de benoeming plaats van het Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en hebben mevrouw de Jong Kamst en de heer Waals aangegeven wegens persoonlijke overwegingen te stoppen als commissielid.

Facebook reacties (niet beschikbaar op smartphone)

Schrijf je in!

En mis niets van het laatste nieuws uit Voorne Aan Zee- en omgeving! Iedere dag om 12:00 uur het laatste nieuws in je mailbox!

We beloven je dat we je nooit spam sturen. Uitschrijven kan op ieder moment.

Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.